"เงื่อนไขในข้อตกลงการใช้บริการเว็บไซต์ PlayMall"

เงื่อนไขในข้อตกลงการใช้บริการเว็บไซต์ PlayMall

กรุณาอ่านเงื่อนไขในข้อตกลงการใช้บริการเว็บไซต์ PlayMall (ซึ่งต่อไปในข้อตกลงนี้เรียกว่า "ข้อตกลง") โดยละเอียดก่อนทำการใช้บริการเว็บไซต์นี้

ในการเข้าถึง และใช้บริการเว็บไซต์ PlayMall นี้ ไม่ว่าโดยวิธีใดๆ ก็ตาม ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ PlayMall (ซึ่งต่อไปในข้อตกลงนี้เรียกว่า "ผู้ใช้บริการ")
จะต้องยอมรับเงื่อนไขของข้อตกลงนี้ หากผู้ใช้บริการไม่ยอมรับเงื่อนไขตามข้อตกลง กรุณายกเลิกการเข้าถึง และไม่สมัครใช้บริการ PlayMall ทั้งนี้
ผู้ใช้บริการจะไม่ได้รับสิทธิในการเข้าใช้บริการเว็บไซต์ PlayMall

ข้อตกลงนี้เป็นข้อตกลงการใช้บริการเว็บไซต์ PlayMall ซึ่งผู้ใช้บริการได้ให้ไว้แก่ บริษัท แอสเฟียร์ อินโนเวชั่นส์ จำกัด (มหาชน) (ซึ่งต่อไปในข้อตกลงนี้เรียกว่า "แอสเฟียร์") เกี่ยวกับการใช้บริการเว็บไซต์ PlayMall ซึ่งประกอบไปด้วย เว็บไซต์ PlayMall สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ เอกสารออนไลน์ หรือเอกสารอิเล็กทรอนิคส์ต่างๆ รวมตลอดถึงงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ PlayMall ("ซึ่งต่อไปในข้อตกลงนี้เรียกว่า "PlayMall")

ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ได้ให้ข้อตกลงไว้แก่แอสเฟียร์มีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ 1) วัตถุประสงค์ของข้อตกลง ข้อตกลงฉบับนี้ได้ระบุถึงสิทธิ และความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการ PlayMall ดังนั้น ผู้ใช้บริการจำเป็นต้องอ่านข้อตกลงฉบับนี้ให้เข้าใจโดยละเอียดเพื่อคุ้มครองสิทธิในการเล่นเกมของผู้ใช้บริการเอง ผู้ใช้บริการตกลงใช้บริการ PlayMall เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น ผู้ใช้บริการไม่มีสิทธิใช้บริการ PlayMall เพื่อการพาณิชย์ หรือการใช้งานต่อยอดใดๆ ของ PlayMall

ข้อ 2) ผลทางกฎหมายของข้อตกลง และการเปลี่ยนแปลง เมื่อผู้ใช้บริการสมัครใช้บริการ PlayMall หมายถึงผู้ใช้บริการยอมรับในการใช้บริการ PlayMall ของแอสเฟียร์ พร้อมทั้งยินยอมที่จะปฏิบัติตามกฎระเบียบของข้อตกลงนี้ กฎระเบียบสมาชิก และ/หรือ กฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง หากผู้ใช้บริการไม่ยอมรับเนื้อหาของข้อตกลงฉบับนี้ โปรดยกเลิการเข้าถึง และไม่สมัครใช้บริการ PlayMall เนื้อความในข้อตกลงฉบับนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ทุกเวลา โดยแอสเฟียร์ไม่จำต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า และผู้ใช้บริการไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ (ที่เกิดขึ้น) จากแอสเฟียร์ นอกจากนี้ หากเกิดความรับผิดชอบไม่ว่าทางแพ่ง หรือทางอาญา รวมถึงความเสียหายใดๆขึ้นเนื่องจากการละเมิด หรือฝ่าฝืนเงื่อนไขในข้อตกลงนี้ ผู้ใช้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว โดยไม่เกี่ยวข้องกับแอสเฟียร์ แต่ประการใด ดังนั้นขอให้ผู้ใช้บริการตรวจสอบจากประกาศใน Official Website : www.playpark.com

ข้อ 3) การให้ข้อมูลส่วนตัว ผู้ใช้บริการยินยอมให้ข้อมูลส่วนตัวอย่างละเอียด (รวมถึงชื่อสกุล และข้อมูลที่เกียวข้องอื่นๆที่เป็นความจริง) เพื่อใช้ขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกใหม่ พร้อมทั้งแจ้งให้แอสเฟียร์ทราบทันทีกรณีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูล หากแอสเฟียร์พบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นเท็จ แอสเฟียร์ขอสงวนสิทธิยกเลิกการเป็นสมาชิก และสิทธิในการรับบริการทุกรายการจากแอสเฟียร์ทันที โดยที่ผู้ใช้บริการไม่มีสิทธิเรียกร้องไม่ว่าทางแพ่ง หรือทางอาญา รวมถึงความเสียหายอื่นใดๆ จากแอสเฟียร์ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการปกป้องสิทธิของผู้ใช้บริการ แอสเฟียร์ ได้ดำเนินการให้มีนโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับการใช้บริการ PlayMall เพื่อความเข้าใจในการปกป้องสิทธิของผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการโปรดตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวว่า แอสเฟียร์ รวบรวมและใช้ข้อมูลที่เกี่ยวโยงกับบัญชีของผู้ใช้บริการและ/หรือการใช้บริการของผู้ใช้บริการอย่างไร ด้วยการสมัครใช้ PlayMall ถือว่าผู้ใช้บริการยินยอมให้แอสเฟียร์รวบรวม ใช้ เปิดเผย และหรือประมวลเนื้อหาและข้อมูลส่วนตัวของคุณตามที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว และให้ถือว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลของแอสเฟียร์

ข้อ 4) การแก้ไขข้อตกลงแอสเฟียร์ขอสงวนสิทธิ ในการแก้ไขข้อตกลงฉบับนี้ หากมีการแก้ไขใดๆ จะประกาศให้ทราบผ่าน Official Website: www.playpark.com

ข้อ 5) สิทธิของผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการมีสิทธิที่จะเข้าใช้บริการ PlayMall ดังระบุต่อไปนี้ หากผู้ใช้บริการปฎิบัติผิดเงื่อนไขดังกล่าวข้อใดข้อหนึ่ง หรือหลายข้อ แอสเฟียร์ขอสงวนสิทธิในการ ยกเลิกการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ผู้ใช้บริการไม่มีสิทธิเรียกร้องไม่ว่าทางแพ่ง หรือทางอาญา รวมถึงความเสียหายอื่นใดๆ จากแอสเฟียร์

5.1 ผู้ใช้บริการมีสิทธิใช้บริการที่ปรากฎในเว็บไซต์ www.playpark.com

5.2 ผู้ใช้บริการมีสิทธิใช้บริการ PlayMall เพื่อการส่วนตัวเท่านั้น โดยผู้ใช้บริการไม่มีสิทธิกระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดลิขสิทธิต่างๆอันเกี่ยวข้องกับ PlayMall ที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย หรือเครื่องหมายการค้า เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษณจากแอสเฟียร์

5.3 ผู้ใช้บริการรับทราบ และยอมรับว่า Point จากการใช้บริการ PlayMall ไม่สามารถดำเนินการเรียกคืนได้ไม่ว่าในกรณีใดๆ

5.4 ผู้ใช้บริการรับทราบ และยอมรับว่าหากผู้ใช้บริการไม่เคลื่อนไหว หรือยังคงไม่เคลื่อนไหว เป็นเวลามากกว่า 365 วัน แอสเฟียร์มีสิทธิพิจารณาลบ หรือยกเลิกการใช้บริการ PlayMallของผู้ใช้บริการ และ Point ของผู้ใช้บริการจะถูกริบคืนทั้งหมด

5.5 ผู้ใช้บริการจะไม่ดำเนินการวิศวกรรมย้อนกลับ (Reverse Engineering) PlayMall

5.6 แอสเฟียร์อนุญาตให้ผู้ใช้บริการ ใช้บริการ PlayMall ผ่านช่องทางการเชื่อมต่อที่แอสเฟียร์กำหนดใช้ หรือจะได้กำหนดใช้เพิ่มเติมในอนาคต ในขอบเขตที่จำกัด และเป็นการส่วนตัว แต่ผู้ใช้บริการจะไม่ได้สิทธิในการกระทำดังนี้

5.6.1 ทำการโจมตีเว็บไซต์ PlayMall หรือทำลายช่องทางการเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์ PlayMall

5.6.2 รังความ, คุกคาม, ติดตาม, ขัดขวาง, หรือรบกวนผู้ใช้บริการอื่นบนเว็บไซต์ PlayMall ซึ่งรวมถึงการโกง หรือเอาเปรียบผู้ใช้บริการรายอื่น หรือแอสเฟียร์ ไม่ว่าโดยวิธีการใดๆ

5.7 ผู้ใช้บริการขอรับรองว่าจะไม่ลบ ทำลาย ทำให้เสียหาย หรือทำให้ไม่ชัดเจน ซึ่งเครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์แสดงความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ หรือเครื่องหมายการค้าของเจ้าของลิขสิทธิ์ และแอสเฟียร์ ไม่ว่าโดยจงใจ หรือประมาทเลินเล่อก็ตาม

5.8 ผู้ใช้บริการตกลงยอมรับเงื่อนไขต่างๆ เกี่ยวกับการใช้บริการ PlayMall ตามที่แอสเฟียร์ได้กำหนดไว้ หรือจะได้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมขึ้นใหม่ในภายหลัง

5.9 ผู้ใช้บริการยอมรับ และเข้าใจข้อตกลงการใช้บริการ PlayMall ฉบับนี้ทุกประการ และผู้ใช้บริการตกลงไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆที่เกิดขึ้น หรืออาจเกิดขึ้นจากแอสเฟียร์ ในกรณีที่ผู้ใช้บริการถูกระงับการใช้งาน

5.10 ผู้ใช้บริการยอมรับและเข้าใจว่า Point ภายในเว็บไซต์ PlayMall นั้นเป็นสิทธิของแอสเฟียร์ ตั้งแต่ผู้ใช้บริการดำเนินการเติมเงินเพื่อซื้อ Point เก็บไว้ในเว็บไซต์ PlayMall เพื่อใช้สำหรับเลือกซื้อสินค้า หรือบริการที่ได้เชื่อมต่อกับเว็บไซต์ PlayMall เท่านั้น โดยผู้ใช้บริการตกลงไม่นำ ดังกล่าวข้างต้นไปแสวงหาประโยชน์ในทางการค้า หากเกิดปัญหาที่เกี่ยวกับ Point ที่ผู้ใช้บริการครอบครองอยู่สูญหาย หรือเสียหายใดๆ หากผู้ใช้บริการประสงค์ให้แอสเฟียร์ดำเนินการตรวจสอบ ผู้ใช้บริการจะต้องไปดำเนินการแจ้งความร้องทุกข์ต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มีอำนาจเสียก่อน และให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดังกล่าวมีหนังสือแจ้งมายังแอสเฟียร์ ทางแอสเฟียร์จะดำเนินการตรวจสอบ และให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อดำเนินการต่อไป ทั้งนี้หากผู้ใช้บริการแจ้งความเท็จ แอสเฟียร์ขอสงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้ใช้โปรแกรม

ข้อ 6) การรักษาความลับทางการค้า ผู้ใช้บริการจะไม่เปิดเผยข้อมูล หรือเทคนิคเกี่ยวกับ PlayMall ซึ่งผู้ใช้บริการรู้ หรือควรรู้ว่าเป็นความลับทางการค้าของแอสเฟียร์ให้บุคคลอื่นทราบ

ข้อ 7) ชื่อสมาชิก (Account, ID) และรหัสผ่าน (Password)หลังจากลงทะเบียน ผู้ใช้บริการจะได้รับชื่อสมาชิก (Account ID) และรหัสผ่าน (Password) โดยผู้ใช้โปรแกรมไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชื่อ (Account ID) แต่สามารถเปลี่ยนรหัสผ่าน (Password) ได้ ในการติดต่อกับแอสเฟียร์ พนักงานของแอสเฟียร์จะไม่สอบถามรหัสผ่าน (Password) ของผู้ใช้บริการ ดังนั้นผู้ใช้บริการมีหน้าที่ในการรับผิดชอบเก็บรักษาชื่อสมาชิก (Account ID) และ รหัสผ่าน (Password) ของตนเอง โดยการไม่ยินยอมให้ผู้อื่นนำ หรือยืม ชื่อสมาชิก (Account ID) และ รหัสผ่าน (Password) ไปใช้ หากผู้ใช้บริการพบว่าชื่อสมาชิก (Account ID) และ รหัสผ่าน (Password) ของตนถูกผู้อื่นขโมยใช้ หรือได้รับความเสียหายใดๆ จะต้องแจ้งให้กับทางแอสเฟียร์ทราบ และในกรณีความสูญหาย หรือเสียหายดังกล่าวเกิดจากความประมาทเลินเล่อของผู้ใช้บริการเอง จนเป็นเหตุให้ Point ถูกผู้อื่นนำไปใช้โดยไม่ถูกต้อง แอสเฟียร์ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบในการช่วยดำเนินการใดๆ ทั้งสิ้น

ข้อ 8) ข้อกำหนดเรื่องความรับผิดชอบ

8.1 แอสเฟียร์ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับรองความเสถียรภาพของการบริการในทุกกรณี โดยผู้ใช้บริการยินยอมรับผิดชอบต่อความเสี่ยงในการใช้บริการ ซึ่งอาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายใดๆ ขึ้นเพียงลำพังโดยไม่เกี่ยวข้องกับแอสเฟียร์แต่ประการใด ผู้ใช้บริการตกลงที่จะไม่ฟ้องร้อง หรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากแอสเฟียร์ทั้งสิ้น ทั้งนี้ แอสเฟียร์ขอสงวนสิทธิ์ที่จะชดเชย หรือชดใช้ หรือเยียวยาความเสียหายให้แก่ผู้ใช้บริการ หรือไม่ประการใดด้วยดุลยพินิจของแอสเฟียร์แต่เพียงผู้เดียว

8.2 หากผู้ใช้บริการนำ Point ภายในเว็บไซต์ PlayMall มาแลกเปลี่ยน หรือค้าขายกับผู้อื่นจนเกิดกรณีพิพาทขึ้น แอสเฟียร์จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

8.3 กรณีภัยธรรมชาติ หรือบุคคลอื่นๆ เป็นสาเหตุให้เกิดความเสียหายขึ้น แอสเฟียร์ไม่มีหน้าที่ในการรับผิดชอบต่อความเสียหายในส่วนนี้

8.4 ผู้ใช้บริการรับทราบ และยอมรับว่า Point ภายในเว็บไซต์ PlayMall ไม่สามารถโอนให้แก่สมาชิกอื่นได้ หากมีการโอนดังกล่าวเกิดขึ้น แอสเฟียร์ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ดำเนินการใดๆ เพื่อนคืน Point ภายในเว็บไซต์ PlayMall รวมทั้งขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ดำเนินการคืนเงินให้กับผู้ใช้บริการ

8.5 กรณีเกิดปัญหาการให้บริการ PlayMallไม่ว่ากรณีใดๆ แอสเฟียร์ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาการเยียวยาความเสียหายให้แก่ผู้ใช้บริการแต่เพียงผู้เดียว ทั้งนี้ผู้ใช้บริการตกลงที่จะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากแอสเฟียร์ทั้งสิ้น


ข้อ 9) หน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมาย

9.1 การใช้บริการ PlayMall นี้เป็นการใช้บริการที่ไม่สามารถเพิกถอนได้ของผู้ใช้บริการ หากผู้ใช้บริการไม่ยอมรับข้อตกลงฉบับนี้ ผู้ใช้บริการตกลงที่จะไม่สมัครเป็นสมาชิกและใช้บริการดังกล่าวกับแอสเฟียร์ หากผู้ใช้บริการมีอายุน้อยกว่า 18 ปี หรือ ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตามกฎหมาย ผู้ใช้บริการคนดังกล่าวจะต้องได้รับอนุญาตจาผู้ปกครอง หรือผู้พิทักษ์ตามกฎหมายเพื่อสมัครใช้บริการ และผู้ปกตรอง หรือผู้พิทักษ์ตามกฎหมายจะต้องยอมรับข้อตกลงการใช้บริการนี้ ผู้ปกครองหรือผู้พิทักษ์ตามกฎหมายของผู้ใช้บริการที่เป็นผู้เยาว์ที่สมัครใช้บริการ PlayMall จะต้องยอมรับข้อกำหนดการให้บริการนี้ในนามของผู้เยาว์และจะเป็นผู้รับผิดชอบการใช้บริการทั้งหมด รวมไปถึงการใช้บริการที่กระทำโดยผู้เยาว์ ไม่ว่าบัญชีของผู้เยาว์จะถูกเปิดตอนนี้หรือถูกสร้างขึ้นภายหลัง และไม่ว่าผู้เยาว์จะได้รับการดูแลจากผู้ปกครอง หรือผู้พิทักษ์ตามกฎหมายในระหว่างการใช้บริการหรือไม่ก็ตาม

9.2 ผู้ใช้บริการยิมยอมปฏิบัติตามกฎหมายภายในประเทศไทย, ประเทศที่เกี่ยวข้อง และกฎหมายระหว่างประเทศเกี่ยวกับอินเตอร์เน็ต

9.3 แอสเฟียร์มีอำนาจในการตัดสินว่า พฤติกรรมของผู้ใช้โปรแกรมสอดคล้องกับข้อตกลงฉบับนี้หรือไม่ หากแอสเฟียร์ตัดสินว่าพฤติกรรมของผู้ใช้โปรแกรมฝ่าฝืนต่อกฎหมาย หรือข้อตกลงฉบับนี้ไม่ว่าข้อใดข้อหนึ่ง ผู้ใช้บริการยินยอมให้แอสเฟียร์หยุดการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการได้ทันที


ข้อ 10) การเลิกสัญญาหากผู้ใช้บริการไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ในข้อตกลงฉบับนี้ แอสเฟียร์สามารถยุติการให้บริการ หรือเลิกข้อตกลงฉบับนี้ได้ทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และผู้ใช้บริการไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ (ที่เกิดขึ้น) จากแอสเฟียร์


ข้อ 11) การแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในข้อตกลง
แอสเฟียร์ขอวสงวนสิทธิ์ ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมเงื่อนไขต่างๆ ในเวลาใดๆ โดยไม่จำต้องบอกกล่าวล่วงหน้า และ ผู้ใช้บริการไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ (ที่เกิดขึ้น) จากแอสเฟียร์ นอกจากนี้ หากเกิดความรับผิดชอบไม่ว่าทางแพ่ง หรือทางอาญา รวมถึงความเสียหายใดๆ เนื่องจากการละเมิด หรือฝ่าฝืนเงื่อนไขในข้อตกลงนี้ ผู้ใช้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่ผู้เดียว โดยไม่เกี่ยวข้องกับแอสเฟียร์แต่ประการใด

ข้อ 12) การยุติการให้บริการ PlayMall ในกรณีมีความจำเป็นใดๆ หรือเกิดเหตุสุดวิสัยต่างๆ ซึ่งส่งผลให้แอสเฟียร์ไม่สามารถให้บริการ PlayMall ได้ แอสเฟียร์ขอสงวนสิทธิ์ในการยุติการให้บริการ PlayMall โดยฝ่ายเดียว เมื่อพ้นระยะเวลานับแต่วันที่แอสเฟียร์ได้แจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบ โดยผู้ใช้บริการตกลงที่จะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆจากแอสเฟียร์ทั้งสิ้น

ผู้ใช้บริการได้อ่าน และเข้าใจข้อความในข้อตกลงนี้และที่อาจมีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคตโดยตลอดแล้ว และตกลงว่าการสมัครเข้าใช้บริการ PlayMall เป็นการยอมรับ และผูกพันตามเงื่อนไขต่างๆของข้อตกลงนี้